We solve different problems in the robotics industry by applying our science-based teams intellectual capabilities

Let's have a chat to discuss if we're the right fit for you.

Services

Data analytics using AI and BI methods

Development of data analysis solutions for specific datasets applying methods of Business analysis and Artificial intelligence like artificial neuron networks, different regression models, data mining techniques, optimization and compositions of the mentioned methodologies.

Mobile and multi robot system design and development

Development of particular robotic devices for specific applications employing single or multiple robots into a single solutions including functionalities of common mission planning, task allocation and monitoring.

Image data processing and analysis

Development of image processing solutions applying machine learning techniques like convolutional neural networks (deep learning) as well as traditional frame based image processing. Our experience includes robotic applications, night vision solutions and object recognition for industrial applications.

IoT based data analysis and solution development

NoSQL or cloud based data gathering, storage and analysis converting data into valuable and comprehensive reports reflecting important features of the monitored processes for decision making.

Education robotics for pupils and enthusiasts

Development and deployment of educational robot kits enabling pupils to learn fundamentals of electronics, robotics and programming. A full semester teaching material and visual programming environment is available.

General AI and robotics solutions

Applying our experience in wide spectrum of artificial intelligence methods to develop custom solutions addressing specific needs.

Portfolio


Feed pushing robot for cattle farms – Rudy

Problem – During the feeding process, some of the feed gets pushed too far away from cattle reach, thus the cattle cannot consume the feed as intended, unless the feed is pushed back towards the cattle. Constant feed intake is necessary to ensure maximum milking yields.

Solution – Our automated feed pushing robotic system performs the task of pushing fallen away feed, back towards the cattle feeding stations.

Multi-Agent System

In order to continue our research of the multi-agent systems and their application in agriculture, Robotic Solutions together with Riga Technical University is implementing LEO Competence Center project Nr. 1.2.1.1./16/A/002 - Multi-agent system application in agriculture.

The main aim of the project is – to develop and in the long-run produce flexible automation solutions, that would be invested in multi-agent system application in agriculture, cattle farming, manufacturing logistics, and other sectors that would benefit from employing such technology.

The specific aim of the project is – to develop and practically apply a multi-agent system, its equipment and software, as well as the infrastructure that is necessary for positioning for feed pushing robots in cattle farms, that provides working together and functional overtake in case of deficiencies.

About Us

Mission/Vision

To solve different problems in the robotics industry by applying our science-based teams intellectual capabilities.

Goals

Short-term

To commercialize the multi-agent system to different industry equipment.

Long-term

To become a leader in robotic and industrial equipment problem solver in the industry.

Team

logo

EU Funds

SIA “Robotic Solutions” ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 08.06.2016. noslēdza līgumu Nr.SKV-L-2016/439 par atbalsta saņemšanu komersantiem starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Pateicoties LIAA atbalstam, SIA “Robotic Solutions” piedalījās izstādē „MAAMESS 2016”, kas notika Tartu, Igaunijā, no 21.04.2016 līdz 23.04.2016.

SIA “Robotic Solutions” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts „Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/002

Pētniecības projekta nosaukums: Nr.9 “Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt un praktiski realizēt daudzu robotu prototipa sistēmu, tās aparatūru un programmatūru, kā arī pozicionēšanai nepieciešamo infrastruktūru, barības galda kārtošanai piena lopu fermās, kas nodrošina robotu savstarpēju sadarbību un funkciju pārņemšanu bojājumu gadījumā.

2018.gada 31.martā Robotic Solutions sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti ir pabeidzis pētniecības projektu pilnā apmērā. Pētījuma ietvaros ir sasniegti skojoši rezultāti:
1) Izstrādāts daudzu robotu sadarbības programmatūras ietvars, kas sakņojas nepārtrauktas uzvedības modelī un nodrošina robota spēju iziet no strupceļa situācijām un nepieciešamības gadījumā robotam aizvietot vienam otru;
2) Izstrādātas un praktiski realizētas karšu apvienošanas, maršruta plānošanas, sensoru datu sapludināšanas un citas metodes, par kurām ziņots starptautiskās zinātniskās konferencēs;
3) Praktiski realizēts daudzu robotu sistēmas prototips, kas piemērots lopkopībā – konkrēti barības galda kārtošanai un barības patēriņa datu ievākšanai.

ES Atbalsts dalībai izstādēs un konferencēs.

SIA “Robotic Solutions” ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) 08.08.2018. noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2018/4 par atbalsta saņemšanu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešajām vizītēm pie potenciālajiem investoriem vai sadarbības partneriem ārtvalstīs. Atbalsts tiek piešķirts LIAA īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001) ietvaros, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi” ietvaros.